Vedtægter for Fyns Trollingklub

Af 3. august 1992  

(Revideret den 14. februar 1996)

(Revideret den 14. februar 2001)

(Revideret den 7. februar 2002)

(Revideret den 5. februar 2003)

(Revideret den 9. februar 2011)

(Revideret den 21. januar 2015) § 9.1 tilføjet

(Revideret d. 12. marts 2017) § 9.2 tilføjet

 

§ 1. Klubbens navn er Fyns Trolling Klub.
Klubbens adresse er den til enhver tid værende formands legale adresse.

§ 2. Fyns Trolling Klub er en interesseorganisation, hvis formål er:

 • at fremme småbådsfiskeriet.
 • at øge sikkerheden til søs for småbåde.
 • at dyrke småbådsfiskeriet på en sådan måde, at familien naturligt indgår i aktiviteterne.
 • at fremme småbådsfisketræf og konkurrencer

§ 3. Fyns Trolling Klub ledes af en bestyrelse, som består af:

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer med kommerciel tilknytning til småbådsfiskeriet kan ikke beklæde nogen bestyrelsespost.

§ 4. Fyns Trolling Klub er hjemmehørende på Fyn og er geografisk omfattet af Fyn og omliggende øer. Medlemmer fra hele landet kan optages.
Udlændinge kan optages. Bestyrelsen fastsætter udlændingens kontingent i forhold til den merudgift, der eventuelt hermed kan opstå.
Der kan oprettes underafdelinger, hvis bestyrelsen finder, at der rent geografisk er behov for dette.

§5. Klubbens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at klubbens midler indsættes i pengeinstitut.
Ligeledes udarbejdes materiale- og inventarliste, som prissættes.

§ 6. Kassereren afholder alle indbetalinger og udgifter, regnskabet holdes ajourført.

§ 7. Generalforsamlingen er klubbens højeste beslutningstager.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 bilagskontrollanter, samt 2 suppleanter.
 9. Eventuelt.

§ 8. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, men således, at der på hver ordinære generalforsamling i lige år afgår 3 medlemmer og ulige år 4 medlemmer.
Suppleanter der er indtrådt i bestyrelsen, skal altid have deres indtrædelse godkendt på førstkommende ordinære generalforsamling.
Genvalg kan, for både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter finde sted.

§8.1. Suppleanter vælges for 2 år af gangen.

§ 8.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.3. Bestyrelsen afholder møder så ofte formanden eller 2 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er tilstede.

§ 8.4. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af næstformanden med mindst 8 dages varsel.

§ 8.5. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i hans fravær af næstformanden og beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er mødelederens stemme afgørende.

Formanden vælges for 2 år (lige årstal).
Næstformanden vælges for 2 år (ulige årstal).
Kassereren vælges for 2 år (lige årstal).
Sekretæren vælges for 2 år (ulige årstal).
1. bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (lige årstal).
2. bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (ulige årstal).
3. bestyrelsesmedlem vælges for 2 år (ulige årstal).
1. bestyrelsesmedlemsuppleant vælges for 2 år (lige årstal).
2. bestyrelsesmedlemsuppleant vælges for 2 år (ulige årstal).
1. bilagskontrollant vælges for 2 år (lige årstal).
2. bilagskontrollant vælges for 2 år (ulige årstal).
1. bilagskontrollantsuppleant vælges for 2 år (lige årstal).
2. bilagskontrollantsuppleant vælges for 2 år (ulige årstal).

§ 9.Som beslutningsdygtig anses generalforsamlingen , når mindst 50% af de fremmødte stemmer herfor. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 9.1 Foreningens tegningsregler medfører at kassereren kan frit afholde udgifter op til 15.000 kr. i klubbens interesse. Beløb som overskrider denne grænse skal bekræftes af enten formanden eller næstformanden. Dette kan gøres ved en henvendelse til en af de nævnte, og den der bekræfter via mail, skal sætte resten af bestyrelsen på som CC i svaret.

§ 9.2 Beslutninger der vedtages på Generalforsamlingen, træder altid først i kraft dagen efter Generalforsamlingen.

§ 10.Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt ønsker det.
Afholdelse skal ske senest en måned efter begæringen.

§ 11. Årskontingent forfalder pr. 1. januar. Sidste rettidige indbetaling er den 1. februar.
Ved indmeldelsen betales et gebyr på kr. 100,00.
Medlemmer, som bestrider en bestyrelsespost, er kontingentfrie.

§ 12. I tilfælde af klubbens opløsning, anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i danske farvande.

§ 13. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 31. december.

§ 14 Ved grov tilsidesættelse af klubbens formålsparagraf kan medlemmet ekskluderes.

§ 15. Medlemmer som er i kontingentrestance gøres opmærksom herpå ved en rykkerskrivelse vedlagt rykkergebyr på kr. 50,00.
Restanter som ikke 14 dage herefter har indbetalt skyldig kontingent og rykkergebyr, bliver herefter ekskluderet.

§ 16. Under afholdelse af arrangementer på vandet, skal brug af redningsudstyr følge gældende lovgivning.

§ 17. Som medlem anses hele husstanden incl. børn indtil det fyldte 18 år, dog kun med én stemme ved generalforsamlingen.
I de tilfælde hvor bestyrelsen finder det økonomisk forsvarligt og hensigtsmæssigt at yde tilskud, eller anden form for godtgørelse, der fremmer aktiviteten i FTK, ydes dette tilskud kun til én person i den familie, som er omfattet af medlemsskabet.
I de tilfælde, hvor bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan der dispenseres herfor.
Hvor der er tale om en rabatordning for medlemmer af småbådsklubberne, gælder dette hele husstanden.


Til toppen af siden!


Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Pro Marine
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1663